Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R006977

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 74930/B  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: soan s. r. o. v likvidácii
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 2284/30, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01
IČO: 46 283 439
DEŇ ZÁPISU: 05.08.2011
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B , Deň zápisu 05.08.2011, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 23.01.2018.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 15.03.2016
LIKVIDÁTOR  
Meno a priezvisko:  Roman Sládek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 2284/30, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 15.03.2016
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 15.03.2016
Právny dôvod zrušenia: z iného dôvodu
Rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti z 07.03.2016
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 23.01.2018
Právny dôvod výmazu:  
dobrovoľný výmaz

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1