Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R006972

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 96866/B  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: McBride s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svetlá 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02
IČO: 47 666 986
DEŇ ZÁPISU: 05.02.2014
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B , Deň zápisu 05.02.2014, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 23.01.2018.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 02.11.2017
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím spoločníkov
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 23.01.2018
Právny dôvod výmazu:  
dobrovoľný výmaz
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia.
PRÁVNY NÁSTUPCA
Obchodné meno: POĽNÁ 20 s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svetlá 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, IČO: 48 298 981
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Zmluva o zlúčení zo dňa 22.11.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 550/2017, Nz 46047/2017, NCRIs 46844/2017. Na základe uvedeného vymazuje sa z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť McBride s.r.o., Svetlá 1, 811 05 Bratislava, IČO: 47 666 986, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 96866/B.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1