Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R006961

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 115628/B  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: Data construct s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konventná 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03
IČO: 50 278 941
DEŇ ZÁPISU: 12.04.2016
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B , Deň zápisu 12.04.2016, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 23.01.2018.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 30.10.2017
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím spoločníkov
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 23.01.2018
Právny dôvod výmazu:  
dobrovoľný výmaz
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia.
PRÁVNY NÁSTUPCA
Obchodné meno: MARBO CAR, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sedmokrásková 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01, IČO: 36 672 700
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.10.2017.
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 1556/2017, Nz 39755/2017, NCRls 40593/2017 zo dňa 30.10.2017.
Obchodná spoločnosť Data construct s. r. o., so sídlom Konventná 7, 811 03  Bratislava, IČO: 50 278 941, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 115628/B sa z obchodného registra

v y m a z u j e

v celom rozsahu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1