Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R006958

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 113782/B  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: COREKTA plus, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorkého 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01
IČO: 36 646 156
DEŇ ZÁPISU: 22.02.2006
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B , Deň zápisu 22.02.2006, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 23.01.2018.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
PREDAJ
Predaj časti podniku: Na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej dňa 22.11.2017 bola časť podniku spoločnosti COREKTA plus, s.r.o., so sídlom Gorkého 3, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 646 156 predaná spoločnosti ROXUM SLOVAKIA a.s., so sídlom Gorkého 3, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 195 101.
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 26.10.2017
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím spoločníkov
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 23.01.2018
Právny dôvod výmazu:  
dobrovoľný výmaz
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia.
PRÁVNY NÁSTUPCA
Obchodné meno: PL Investment Group, s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Curie Sklodowskej 1512/13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04, IČO: 46 234 870
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Zmluva o zlúčení.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1