Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R006966

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 43508/B  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: JetCo, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy č. 54 54, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05
IČO: 36 708 976
DEŇ ZÁPISU: 08.12.2006
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B , Deň zápisu 08.12.2006, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 23.01.2018.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 12.10.2017
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím spoločníkov
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 23.01.2018
Právny dôvod výmazu:  
dobrovoľný výmaz
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia.
PRÁVNY NÁSTUPCA
Obchodné meno: YOGY TRADE s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06, IČO: 50 942 280
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Zmluva o zlúčení zo dňa 23.10.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 761/2017, Nz 37842/2017, NCRIs 38633/2017. Na základe uvedeného vymazuje sa z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť JetCo, s.r.o., Mlynské Nivy 54, 54, 821 05 Bratislava, IČO: 36 708 976, zapísaná v odd. Sro, vložka č. 43508/B.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1