Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007011

ODDIEL: Po
VLOŽKA ČÍSLO: 651/B  
OBCHODNÉ MENO: Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingová 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 813 50
IČO: 35 722 959
DEŇ ZÁPISU: 22.07.1997
PRÁVNA FORMA: Právnická osoba zapísaná v súlade so Zák. č. 80/1997 Z.z.
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. financovanie vývozných úverov,
2. financovanie dovozných úverov,
3. poisťovanie vývozných úverov,
4. zaisťovanie vývozných úverov,
5. eskontovanie a reskontovanie zmeniek,
6. poskytovanie záruk za vývoz,
7. poskytovanie záruk za dovoz,
8. na účely zákona vydávanie dlhopisov podľa osobitného predpisu,
9. investovanie dočasne voľných finančných prostriedkov na tuzemskom finančnom trhu alebo na zahraničnom finančnom trhu podľa osobitného predpisu,
10. investovanie do finančných nástrojov z vlastných zdrojov financovania,
11. prijímanie finančných úverov v eurách alebo v inej mene od banky so sídlom v Slovenskej republike alebo od banky so sídlom v zahraničí,
12. poskytovanie finančných úverov v eurách alebo v inej mene na tuzemskom alebo zahraničnom trhu,
13. poskytovanie krátkodobých úverov zo zdrojov EXIMBANKY SR s výnimkou zdrojov získaných na zahraničných finančných trhoch nákupom štátnych pokladničných poukážok splatných do troch mesiacov od ich nákupu na krytie výkyvov v hospodárení štátneho rozpočtu v priebehu roka na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky,
14. v súčinnosti s vývozcami vymáhanie pohľadávok, ktoré vznikli následkom neočakávaných udalostí spôsobených rozhodnutiami štátu v krajine zahraničného odberateľa alebo v tretej krajine,
15. vymáhanie pohľadávok štátu podľa poverenia ministra financií Slovenskej republiky,
16. poisťovanie a zaisťovanie pohľadávok vývozcov proti komerčným rizikám,
17. vedenie klientských účtov,
18. poskytovanie platobných služieb a zúčtovania,
19. obchodovanie na vlastný účet s peňažnými prostriedkami v cudzej mene,
20. poskytovanie poradenstva vo veciach úverovania a poisťovania a v problematike zahraničného obchodu,
21. vykonávanie ďalších činností súvisiacich s jej úlohami podľa zákona,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN:  
Obchodné meno: Rada banky:
námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky, Meno a priezvisko: Ing. Michal Kozáčik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kadnárova 9792/95, Názov obce: Bratislava - Rača, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 18.08.2016
námestníčka generálneho riaditeľa a člen Rady banky, Meno a priezvisko: Ing. Jana Valkučáková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. 1. mája 66/17, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 16.02.2017
člen Rady banky, Meno a priezvisko: JUDr. Tomáš Borec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingová 67, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09, Vznik funkcie: 16.02.2017
námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky, Meno a priezvisko: JUDr. Marek Melišek, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrnčiarska 4967/2B, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 09.11.2017
generálna riaditeľka a predsedníčka Rady banky, Meno a priezvisko: Ing. Monika Kohútová, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 12188/5A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04, Vznik funkcie: 16.11.2017
Spôsob konania v mene právnickej osoby: Za EXIMBANKU SR koná Rada banky. Za Radu banky je oprávnený podpisovať generálny riaditeľ a člen Rady banky, pričom v neprítomnosti generálneho riaditeľa je oprávnený podpisovať poverený námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky.
DOZORNÁ RADA:  
člen, Meno a priezvisko: Ing. Marián Podolák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lachova 32, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 03, Vznik funkcie: 26.02.2003
Meno a priezvisko: Doc. Ing. Pavol Ochotnický, CSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Havelkova 4561/5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 17.05.2012
Meno a priezvisko: prof. Ing. Rudolf Sivák, CSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Havelkova 4560/9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 15.11.2012
Meno a priezvisko: Ing. Ján Havránek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jiskrova 4/6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04, Vznik funkcie: 18.08.2016
člen, Meno a priezvisko: Mgr. Attila Bencze, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 6237/35, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01, Vznik funkcie: 16.02.2017
člen, Meno a priezvisko: JUDr. Pavol Hrušovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Golianova 111, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, Vznik funkcie: 16.02.2017
Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Mikla, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Unionka 593/1, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01, Vznik funkcie: 12.10.2017
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 100 000 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Exportno-importná banka Slovenskej republiky bola zriadená v súlade so Zák. č. 80/1997 Z.z. a uzneseniami vlády Slovenskej republiky č. 444 zo dňa 17.6.1997 a č. 519 zo dňa 8.7.1997. Stanovy odsúhlasené na zasadnutí Rady banky č. 1/57, zo dňa 15.7.1997.

Starý spis :  Po 1070/B
2. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti pre poistenie exportných úverov a.s., Grösslingova 1, Bratislava zo dňa 31.7.1997 a Uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 584 zo dňa 12.8.1997 o zlúčení spoločnosti pre poistenie exportných úverov a.s., Grösslingova 1, Bratislava, IČO 31341292 a Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, Grösslingova 1, Bratislava, IČO 35722959 preberá Exportno-importná banka Slovenskej republiky, Grösslingova 1, Bratislava, IČO 35722959 všetky práva, povinnosti ako aj záväzky a pohľadávky spoločnosti pre poistenie exportných úverov a.s., Grösslingova 1, Bratislava, IČO 31341292.
Uznesenie Vlády SR č. 423 zo dňa 9.6.1998, č. 698 z 27.10.1998, č. 824 zo dňa 25.11.1998.
Zápisnica č. 6/1999 zo spoločného zasadnutia členov Rady banky a dozornej rady zo dňa 12.4.1999.
Zvýšenie základného imania o 370 000 000,- Sk schválené vládou SR uznesením č. 440 zo dňa 23.6.1998.
Stanovy EXIMBANKY SR schválené vládou SR uznesením č. 530 zo dňa 23.6.1999.
Základné imanie je 2 670 000 000,- Sk.
Zvýšenie základného imania o 300 000 000,- Sk schválené vládou SR uznesením č. 20 zo dňa 12.1.2000.
Dodatok č. 1 k Stanovám EXIMBANKY SR schválený vládou SR uznesením č. 20 zo dňa 12.1.2000.

3. Uznesenie vlády SR č. 290 zo dňa 3.5.2000.
4. Zák. č. 214/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zák. č. 80/1997 Z.z. o EXIMBANKE SR v znení Zák. č. 336/1998 Z.z.
Stanovy EXIMBANKY SR schválené na zasadnutí vlády SR, číslo uznesenia 895 zo dňa 31.10.2000.
5. Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 847 zo dňa 5.9.2001.
6. Základné imanie je 3.000.000.000,- Sk.
Zvýšenie základného imania o 330.000.000,- Sk schválené vládou SR uznesením č. 975 zo dňa 4.9.2002.  
Dodatok č. 1 k Stanovám EXIMBANKY SR schválený vládou SR uznesením č. 975 zo dňa 4.9.2002.
7. Uznesenie vlády SR č. 153 zo dňa 26.02.2003 k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov Rady banky a Dozornej rady EXIMBANKY SR.  
8. JUDr. Eva Kullová, deň zániku funkcie: 18.06.2003. Uznesenie vlády SR č. 493 z 11.06.2003.
9. Uznesenie vlády SR č. 172 zo dňa 2.3.2005.
10. Menovací dekrét zo dňa 26.7.2006.
11. Menovací dekrét zo dňa 5.3.2008.
12. Základné imanie je 2.667.983.313,54 Sk, dodatok č.2 k Stanovám EXIMBANKY SR. Zníženie základného imania je schválené uznesením vlády č. 823 zo dňa 12.11.2008 o sumu 332.016.686,46 Sk.
13. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 164 zo dňa 25.02.2009 k návrhu na vklad štátnych finančných aktív do základného imania EXIMBANKY SR o sumu 11.439.178,33 EUR, dodatok č. 3 k Stanovám EXIMBANKY SR.
14. Odvolací a menovací dekrét zo dňa 2.9.2009.
15. Rozhodnutie vlády Slovenskej republiky zo dňa 09.07.2010.
16. Stanovy EXIMBANKY SR schválené Ministerstvom financií SR rozhodnutím zo dňa 29.06.2009.
Dodatok č. 1 k Stanovám EXIMBANKY SR schválený Ministerstvom financií SR rozhodnutím zo dňa 09.09.2010.
Podpisové vzory členov Rady banky EXIMBANKY SR.
17. Dodatok č. 1 k stanovám schválený  Ministerstvom financií SR zo dňa 09.09.2010.
18. Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Dozornej rady zo dňa 22.05.2012.
19. Odvolacie a menovacie dekréty zo dňa 15.02.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1