Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007028

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 76720/B  
OBCHODNÉ MENO: Kartezis s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mickiewiczova 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07
IČO: 46 396 110
DEŇ ZÁPISU: 26.10.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
5. finančný leasing,
6. faktoring a forfaiting,
7. reklamné a marketingové služby,
8. prenájom  nehnuteľností spojený s poskytovaním  iných než základných služieb spojených s prenájmom,
9. prenájom hnuteľných vecí,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Mgr. arch. Igor Lichý, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čremchová 13306/19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 26.10.2011
Meno a priezvisko: Ing. arch. Tomáš Šebo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ôsma 13307/5A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 26.10.2011
Meno a priezvisko: Ing. Ivan Rolný, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Raková 626/41, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91, Vznik funkcie: 26.10.2011
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, a to vždy dvaja spoločne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: ITB Development a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mickiewiczova 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR, Záložné právo: Záložné právo: Na základe Zmluvy č. 159/ZZ/2016 o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva uzavretej medzi spoločníkom ITB Development a. s., so sídlom: Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 870 176, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3211/B ako záložcom a spoločnosťou Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 341/B ako záložným veriteľom (ďalej len "záložný veriteľ") zo dňa 24.08.2016 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločnosti ITB Development a. s., ktoré slúži na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa až do výšky 9 400 000,- EUR. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do obchodného registra. Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka ITB Development a.s., so sídlom: Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 35 870 176, zapísaná v OR SR BA I, oddiel: Sa, vl. č.: 3211/B v celom rozsahu, ktoré bolo zriadené v prospech záložného veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v OR SR BA I, oddiel: Sa, vložka č.: 341/B, na základe Zmluvy o  zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva č. 28/ZZ/2015 zo dňa 18.02.2015 na zabezpečenie pohľadávok , ktoré sú predmetom tejto zmluvy, ktoré vzniká dňom zápisu do obchodného registra. Na základe zmluvy č. 81/ZZ/2016 o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva uzavretej medzi spoločníkom ITB Development a.s. ako záložcom a spoločnosťou Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel. Sa, vložka č. 341/B ako záložným veriteľom (ďalej len "záložný veriteľ") zo dňa 26.05.2016 bolo  zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločnosti ITB Development a.s., ktoré slúži na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa až do výšky 7 400 000,-EUR.
Obchodné meno: WBA PROPERTIES LIMITED, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Theklas Lyssioti 9 XANTHI COURT, 1st floor, Názov obce: Limassol, PSČ: 3030, Štát: Cyperská republika, Výška vkladu: 375 705,000000 EUR, Rozsah splatenia: 375 705,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 380 705,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 380 705,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 28.09.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 08.10.2012.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.10.2014.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.02.2015.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1