Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R006991

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 9720/B  
OBCHODNÉ MENO: ATLETIKA PLUS spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 100, Názov obce: Bratislava, PSČ: 832 80
IČO: 31 404 090
DEŇ ZÁPISU: 09.10.1995
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. propagačná činnosť a zabezpečenie reklamy  športových podujatí najmä formou novinovej  inzercie, zverejňovania plagátov, reklamných nápisov, transparentov, televíznych  šotov a rozhlasovej inzercie,
2. organizovanie športových podujatí, vrátane  zabezpečovania s tým spojených činností,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Imrich Ozorák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynarovičova 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú  konatelia, každý z nich samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Imrich Ozorák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynarovičova 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04, Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme Notárskej zápisnice č. N 237/95, Nz 231/95 spísanou dňa 6.9.1995 JUDr. Danielou Šikutovou v súlade s ustanoveniami §§ 57, 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb.  Obchodného zákonníka.  
Starý spis: S.r.o.  16614
2. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa  15., 16., 17.  12. 1997 Spoločenská zmluva zo dňa 17. 12. 1997. Starý spis: S.r.o.  16614
3. Zápisnica č. 1/98 z valného zhromaždenía konaného dňa 17.3.1998, na ktorom bolo zvýšené základné imanie.
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.7.1998 v zmysle Zákona č. 11/1998 Z.z.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1