Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007014

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 3541/B  
OBCHODNÉ MENO: FIN.M.O.S., a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pekná cesta 19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 05
IČO: 35 925 094
DEŇ ZÁPISU: 11.03.2005
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
3. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
4. reklamná činnosť,
5. podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb,
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti motážnych prác, opráv a údržby elektrických a mechanických zariadení,
7. priekum trhu - marketing,
8. elektroenergetika - dodávka elektriny,
9. prípravné práce k realizácii stavby,
10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
11. finančný leasing,
12. faktoring a forfaiting,
13. administratívne služby,
14. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
15. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda, Meno a priezvisko: Ing. Peter Schramm, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wolkrova 19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 27.05.2015
člen, Meno a priezvisko:  István Iványi, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cigány u. 25, Názov obce: Nagykanizsa, PSČ: 8800, Štát: Maďarsko, Vznik funkcie: 21.05.2015
člen, Meno a priezvisko: Prof. Ing. Alfonz Smola, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Senecká 348/17, Názov obce: Veľký Biel, PSČ: 900 24, Vznik funkcie: 09.12.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne, ostatní členovia predstavenstva vždy dvaja spolu. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že predseda predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva k napísanému, natlačenému alebo pečiatkou označenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko:  Miroslav Drinka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Björnsonova 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05, Vznik funkcie: 27.05.2015
Meno a priezvisko: JUDr. Norbert Gecso, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 1305/5, Názov obce: Fiľakovo, PSČ: 986 01, Vznik funkcie: 27.05.2015
Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Piši, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zoltána Kodálya 1428/28, Názov obce: Sládkovičovo, PSČ: 925 21, Vznik funkcie: 27.05.2015
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Tonhauser, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Morovnianska cesta 1797/38, Názov obce: Handlová, PSČ: 972 51, Vznik funkcie: 27.05.2015
Meno a priezvisko:  Viliam Zahorčák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hollého 61, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01, Vznik funkcie: 16.06.2015
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 562 182,000000 EUR
SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 160 862 624,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 562 182,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 6900, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,000000 EUR
Počet: 31222, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 331,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O POVERENÍ PREDSTAVENSTVA ZVÝŠIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE  
21.05.2015
Valné zhromaždenie predlžuje predstavenstvu spoločnosti poverenie na zvýšenie základného imania spoločnosti vydaním nových akcií série A a/alebo vydaním nových akcií série B na dobu ďalších 5 (slovom päť) rokov až do výšky 5 (slovom päť) násobku základného imania ročne. Akcie môžu byť vydané ako akcie kmeňové, na meno, v listinnej podobe, v menovitej hodnote jednej akcie série A 331,- EUR (slovom tristotridsaťjeden eur) a/alebo ako akcie kmeňové, na meno, v listinnej podobe, v menovitej hodnote jednej akcie série B 33,- EUR (slovom tridsaťtri euro).
Schválená výška základného imania:5-násobok základného imania ročne, pričom základ výpočtu predstavuje výška základného imania podľa jeho stavu k 1.5. toh
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou spísanou dňa 15.2.2005 do notárskej zápisnice N 13/2005, Nz 6733/2005. NCRls 6721/2005 v zmysle §§ 56 - 75a, §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb. v znené neskorších predpisov.
2. Notárska zápisnica N 52/2006, Nz 39571/2006 zo dňa 10.10.2006.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.05.2007 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 158/07, NZ 22465/07, NCRls 22348/07 zo dňa 07.06.2007.
4. Notárska zápisnica N 49/2007, NZ 39541/2007, NCRls 39254/2007 napísaná dňa 4.10.2007 v znení doložky o oprave notárskej zápisnice N 49/2007, NZ 39541/2007, NCRls 39254/2007 napísanej dňa 27.2.2008, osvedčujúca zasadnutie predstavenstva, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 72/2008, Nz 26294/2008, NCRls 26016/2008 zo dňa 19.06.2008.
6. Notárska zápisnica N 92/2008, Nz 47967/2008, NCRls  47525/2008 zo dňa 7.11.2008.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 2294/2009, Nz 22399/2009, NCRls 22787/2009 zo dňa 02.07.2009.
8. Notárska zápisnica N 3118/2009, Nz 44104/2009, NCRls 44727/2009 zo dňa 26.11.2009.
9. Notárska zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.5.2010 (N 691/2010, Nz 20968/2010).
10. Rozhodnutie predstvavenstva vo forme notárskej zápisnice N 1202/2010, Nz 31924/2010 zo dňa 09.09.2010 - zvýšenie základného imania predstavenstvom  
11. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 09.12.2010 vo forme notárskej zápisnice č. N 247/2010, Nz 58502/2010, NCRls 59221/2010 spísanej dňa 23.12.2010.  
12. Notárska zápisnica č. N 678/2011, Nz 34020/2011, NCRls 34826/2011 zo dňa 19.09.2011.
13. Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti spísané vo forme notárskej zápsinice N 1144/2012, Nz 11976/2012, NCRls 12283/2012 dňa 04.04.2012.
14. Rozhodnutie predstavenstva o zvýšení základného imania spoločnosti osvedčené do notárskej zápisnice č. N  57/2013, Nz 2902/2013, NCRLs 2979/2013 zo dňa 29.01.2013.
15. Notárska zápisnica č. N 447/2014, Nz 14966/2014, NCRls 15248/2014 zo dňa 17.04.2014 osvedčujúca priebeh zasadnutia predstavenstva spoločnosti.
16. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.05.2015 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 77/2015, Nz 20402/2015, NCRls 20837/2015 dňa 11.06.2015.
17. Osvedčenie o priebehu zasadnutí a rozhodnutí predstavenstva spoločnosti vo forme notárskej zápisnice zo dňa 02.03.2015 N271/2015, NZ6856/2015, NCRIs7073/2015
18. Vyhlásenie predstavenstva o zvýšení základného imania o upísané akcie zo dňa 25.01.2016
19. Dodatok k vyhláseniu zo dňa 23.02.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1