Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007052

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 3363/B  
OBCHODNÉ MENO: ProCare, a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 23-25, Názov obce: Bratislava 5, PSČ: 851 01
IČO: 35 890 568
DEŇ ZÁPISU: 23.06.2004
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
2. marketing a prieskum trhu,
3. automatizované spracovanie dát,
4. reklamná a propagačná činnosť,
5. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
6. poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti,
7. vedenie účtovníctva,
8. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia typu poliklinika v rozsahu povolenia vydaného podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
9. pracovná zdravotná služba,
10. zubná technika,
11. kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie:
- meranie denného a umelého osvetlenia
- meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí a meranie tepelnovlhkostnej mikrolímy,
12. špecialista požiarnej ochrany
13. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda predstavenstva, Meno a priezvisko:  Marek Duban, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. Mája 22, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91, Vznik funkcie: 01.08.2015
člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Viktor Földes, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Móra Krausza 515/5, Názov obce: Komárno - Nová Stráž, PSČ: 945 01, Vznik funkcie: 01.08.2015
člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Lenka Smreková, FCCA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trieda SNP 478/31, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 11, Vznik funkcie: 30.06.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom úkony v mene spoločnosti sa uskutočňujú súhlasným prejavom vôle aspoň dvoch členov predstavenstva.
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko: MUDr. Juraj Vančík, CSc., MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečnicová 50, Názov obce: Malá Ida, PSČ: 044 20, Vznik funkcie: 01.02.2015
Meno a priezvisko: Mgr. MAroš Nesťák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľova pri Senci 890, Názov obce: Kráľova pri Senci, PSČ: 900 50, Vznik funkcie: 21.01.2015
Meno a priezvisko: Ing. Peter Andits, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kazanská 23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06, Vznik funkcie: 29.12.2017
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 23 798 506,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 23 798 506,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti nie je obmedzená.
Počet: 249, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR
Počet: 50, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 50 000,000000 EUR
Počet: 13, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 000 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: O3 Invest, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, IČO: 36 669 458
Obchodné meno: MyCare s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlčie hrdlo 49, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07, IČO: 44 593 937
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11. 5. 2004 vo forme notárskej zápisnice N 315/2004, Nz 40450/2004 spísanou notárskym kandidátom notára JUDr. Ivana Macáka v súlade s ust. Obchodného zákonníka.
2. Rozhodnutie jediného akcionára spísané do not. zápisnice N 550/2004 Nz 66835/2004 dňa 26.08.2004 notárskym kandidátom JUDr. Ludmilou Joanidisovou poverenou notárom JUDr. Ivanom Macákom.
3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2004.
4. Notárska zápisnica N 300/2005, Nz 29693/2005, NCRls 29264/2005 spísaná notárkou JUDr. Ludmilou Joanidisovou, ktorá osvedčuje rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.6.2005 - zmena obchodného mena, pôvodné: VITESA, a.s. Zánik funkcie člena dozornej rady Mgr. Adely Kubíniovej dňa 28.6.2005.
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.02.2006.
6. Rozhodnutie jediného akcionára N 334/2006, Nz 23955/2006, NCRIs 23872/B zo dňa 16.6.2006.  
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6.12.2006.
8. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 275/2007, Nz 15141/2007, NCRls 15092/2007 zo dňa 20.04.2007.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.01.2008. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 30/2008, Nz 3512/2008, NCRls 3502/2008 zo dňa 29.01.2008.
10. Notárska zápisnica N 316/2008, Nz 15192/2008, NCRls 15052/2008 napísaná dňa 11.4.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov spoločnosti. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.4.2008.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.10.2008.
Rozhodnutie jediného akcionára spísné vo forme notárskej zápisnice N 1113/2008 Nz 45368/2008 zo dňa 27.10.2008.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.4.2009.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.6.2009 a 21.9.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N 948/2009, Nz 31663/2009.  
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.03.2010.
15. Notárska zápisnica N 454/2010, Nz 27694/2010, NCRls 28138/2010 zo dňa 5.8.2010. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.6.2010.  
16. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 27/2011, Nz 4675/2011, NCRls 4799/2011 zo dňa 10.02.2011.
17. Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2011 a zo dňa 02.08.2011.
18. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 22.02.2012.
19. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 12.09.2012.
20. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.09.2012.
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.12.2012.
22. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 398/2014, NZ 57350/2014, NCRls 58204/2014 zo dňa  12.12.2014.
23. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.01.2015.
24. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.05.2015.
25. Notárska zápisnica - Zmluva o zlúčení zo dňa 21.12.2015.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1