Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007009

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 3128/B  
OBCHODNÉ MENO: ENVI - PAK, a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvaniho 7/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04
IČO: 35 858 010
DEŇ ZÁPISU: 16.05.2003
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. sprostredkovanie služieb v oblasti odpadov v rozsahu voľnej živnosti,
2. poradenská činnosť v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi,
3. školiaca činnosť v oblasti odpadového hospodárstva,
4. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
6. reklamné a marketingové služby,
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
9. prenájom hnuteľných vecí,
10. prípravné práce k realizácií stavby,
11. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
12. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda predstavenstva, Meno a priezvisko:  Hana Nováková, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 26.05.2017
podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko:  Henrich Kovár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sadová 19, Názov obce: Zohor, PSČ: 900 51, Vznik funkcie: 26.05.2017
člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Martin Tomovčík, Bydlisko: Názov obce: Vinné 601, PSČ: 072 31, Vznik funkcie: 26.05.2017
člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Hana Zmítková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Choceradská 2951/7, Názov obce: Praha 4, PSČ: 14100, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 26.05.2017
člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jana Blecherová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Luční 461, Názov obce: Jirny, PSČ: 250 90, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 26.05.2017
Meno a priezvisko: Ing. Peter Jonák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lupáčova 18, Názov obce: Praha 3, PSČ: 13000, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 26.05.2017
Člen predstavenstva, Meno a priezvisko:  Miroslava Klimantová, Bydlisko: Názov obce: Jabloňovce 112, PSČ: 935 06, Vznik funkcie: 18.12.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať sa za spoločnosť predseda alebo podpredseda predstavenstva spoločne s aspoň jedným členom predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a označeniu svojej funkcie a svojmu menu pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Líška, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 16, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01, Vznik funkcie: 26.05.2017
Meno a priezvisko: Ing. Ľubica Tarabová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Damborského 1197/2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02, Vznik funkcie: 26.05.2017
Meno a priezvisko: Ing. Beáta Turchanyiová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smolenická 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 05, Vznik funkcie: 26.05.2017
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 34 528,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 34 528,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 104, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je podmienená súhlasom spoločnosti. O udelení súhlasu na prevod akcií rozhoduje valné zhromaždenie, ktoré môže súhlas odoprieť len v prípade, ak nadobúdateľ akcií:

a) nie je povinná osoba v zmysle zák. č. 529/2002 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvádzajúca na trh v Slovenskej republike aspoň 1000 ton obalov ročne,
b) je konkurent spoločnosti na relevantnom trhu alebo osoba majetkovo alebo personálne prepojená s takouto osobou alebo osoba takejto osobe blízka,
c) je obchodník s cennými papiermi alebo osoba majetkovo alebo personálne prepojená s takouto osobou alebo osoba takejto osobe blízka,
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou osvedčenou do notárskej zápisnice N 118/2003, NZ 26771/2003 zo dňa 10.04.2003 v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.08.2003,
a z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.10.2003.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.4.2004 spísaná do notárskej zápisnice N 145/2004, Nz 32203/2004 notárom JUDr. Tatjanou Šúrkovou.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.02.2006.  
5. Zápisnica z valného zhromaždenia N 280/2006, Nz 21445/2006, NCRIs 21374/2006 zo dňa 1.6.2006.  
6. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.11.2006.
7. Notárska zápisnica N 65/2007, Nz 3506/2007, NCRls 3506/2007 spísaná dňa 26.1.2007 notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.1.2007.
8. Notárska zápisnica č. N 360/2007, Nz 22884/2007, NCRls 22777/2007 zo dňa 11.06.2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 15.05.2007.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.06.2008 vo forme not. zápisnice N 491/2008, Nz 24045/2008.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.12.2009.   
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.05.2010.
12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.5.2011.
13. Notárska zápisnica N 2298/2012 Nz 548/2012 zo dňa 09.01.2013 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2012.
14. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 27.05.2015.
15. Zápisnica o priebehu časti valného zhromaždenia konaného dňa 11.10.2016 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 753/2016, Nz 39538/2016, NCRls 40493/2016 dňa 26.10.2016.
16. Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1