Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007031

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 3517/B  
OBCHODNÉ MENO: LANED a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 48, Názov obce: Bratislava, PSČ: 832 71
IČO: 35 918 918
DEŇ ZÁPISU: 01.02.2005
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
2. obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností a správa nehnuteľností na základe kontraktu a honoráru,
3. čistiace a upratovacie práce,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda, Meno a priezvisko: Ing. Štefan Michálek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lotyšská 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06, Vznik funkcie: 01.02.2005
Meno a priezvisko: Mgr. Helga Strečková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galbavého 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01, Vznik funkcie: 02.11.2005
člen, Meno a priezvisko: Mgr. Radoslav Luby, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Medzilaborecká 21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01, Vznik funkcie: 01.07.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť môžu spoločne dvaja členovia predstavenstva. V mene spoločnosti sú oprávnené konať aj ďaľšie osoby, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch spoločnosti alebo pokiaľ je to vzhľadom na ich funkciu alebo pracovné zaradenie obvyklé. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko: Ing.arch. Ingeborg Vodrážková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovské údolie 2129/29, Názov obce: Bratislava - Staré Mesto, Vznik funkcie: 01.02.2005
Meno a priezvisko: Ing. Slavomír Seemann, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jaseňová 3160/8, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25, Vznik funkcie: 22.06.2012
AKCIONÁR:  
Obchodné meno: Služby SLSP, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 48, Názov obce: Bratislava, PSČ: 832 01
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 11 520 390,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 11 520 390,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 35, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 329 154,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 14.01.2005 vo forme notárskej zápisnice č.N 19/2005, Nz 1344/2005, NCRls 1379/2005 v zmysle ust.§ 154 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica o hlasovaní dozornej rady zo dňa 2.11.2005. Ing. Ján Palko, člen dozornej rady od 1.2.2005 do 31.10.2005.  
3. Notárska zápisnica N 206/2007, Nz 23166/2007, NCRls 23051/2007 napísaná dňa 13.6.2007 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13.6.2007.
4. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.03.2008.
5. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.11.2008 N447/2008, Nz 50107/2008.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.11.2008. vo forme not. zápisnice N 447/2008 Nz 50107/2008.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.06.2010.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 22.06.2012.
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.12.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1