Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R006946

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 125509/B  
OBCHODNÉ MENO: Rewa s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Černyševského 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01
IČO: 51 286 581
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Chov vybraných druhov zvierat
2. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
3. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
4. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
5. Poskytovanie služieb v rybárstve
6. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
7. Výroba potravinárskych výrobkov
8. Výroba kŕmnych zmesí
9. Výroba nápojov
10. Textilná výroba
11. Odevná výroba
12. Spracovanie kože
13. Výroba obuvi a kompotentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
14. Opracovanie drevnej hmoty štiepaním, lúpaním
15. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
16. Výroba celulózy , papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
17. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
18. Keramická výroba
19. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
20. Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
21. Výroba a hutnícke spracovanie kovov
22. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
23. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
24. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
25. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
26. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
27. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
28. Výroba bižutérie a suvenírov
29. Výroba hudobných nástrojov
30. Výroba hračiek a hier
31. Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia
32. Výroba sviečok a tieniacej techniky
33. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
34. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
35. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
36. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
37. Prípravné práce k realizácii stavby
38. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
39. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
40. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
41. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
42. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
43. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
44. Sťahovacie služby
45. Prevádzka malých plavidiel
46. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
47. Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
48. Prevádzkovanie úschovní
49. Kuriérske služby
50. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
51. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
52. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
53. Prevádzkovanie výdajne stravy
54. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
55. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
56. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
57. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
58. Finančný lízing
59. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
60. Záložne
61. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
62. Faktoring a forfaiting
63. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
64. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
65. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
66. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
67. Vedenie účtovníctva
68. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
69. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
70. Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
71. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
72. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
73. Zadávanie klinického skúšania liečiv
74. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
75. Dizajnérske činnosti
76. Fotografické služby
77. Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
78. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
79. Služby požičovní
80. Prenájom hnuteľných vecí
81. Informačná činnosť
82. Čistiace a upratovacie služby
83. Administratívne služby
84. Verejné obstarávanie
85. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
86. Prevádzkovanie jaslí
87. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
88. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
89. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
90. Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
91. Poskytovanie sociálnych služieb
92. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
93. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
94. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
95. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
96. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
97. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
98. Služby súvisiace so skrášľovaním tela
99. Poskytovanie služieb osobného charakteru
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Patrik Šimon, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bracovce 171, Názov obce: Bracovce, PSČ: 072 05, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Patrik Šimon, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bracovce 171, Názov obce: Bracovce, PSČ: 072 05, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 8.12.2017 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1