Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Haššík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Jána Páričku  1229/7, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1976
Obchodné meno správcu: LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu: Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/98/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu: 9OdK/98/2017
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca zapísaný v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Miroslav Haššík, Jána Páričku 1229/7, 03401 Ružomberok, nar. 27. 5. 1976 oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00hod.

Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail: lsrecovery@lawservice.sk

LawService Recovery, k.s., správca

 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1