Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dobrovodský Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Krásna 1082 / 29, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1964
Obchodné meno správcu: LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu: Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/100/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 36OdK/100/2017
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 381/23, 92001 Hlohovec, správca zapísaný v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Peter Dobrovodský, Krásna 1082/29, 92401 Galanta, nar. 25. 4. 1964, oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Pribinova 381/23, 92001 Hlohovec v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00hod.

Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail: lsrecovery@lawservice.sk

LawService Recovery, k.s., správca

 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1