Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hulina Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Mierová  25/18, 935 62 Pohronský Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1975
Obchodné meno správcu: LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu: Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/98/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 32OdK/98/2017
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, zn. správcu S1731, ako správca dlžníka: Jozef Hulina, nar. 14.02.1975, bytom Mierová 25/18, 935 62 Pohronský Ruskov, trvale bytom 949 01 Nitra, v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č.  SK74 0900 0000 0050 5876 4399, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

LawService Recovery, k.s., správca

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1