Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hulina Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Mierová  25/18, 935 62 Pohronský Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1975
Obchodné meno správcu: LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu: Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/98/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 32OdK/98/2017
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Jozef Hulina, Mierová 25/18, 93562 Pohronský Ruskov, nar. 14. 2. 1975, oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:30 - 12:00 13:00 - 15:30 hod.

Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail: lsrecovery@lawservice.sk

LawService Recovery, k.s., správca

 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1