Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: bytom mesto Žilina, 010 01 Žilina,  t.č. ÚVTOS- Kráľová ., 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu: J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 7Odk/158/2017 S1831
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu: 7OdK/158/2017
Druh podania: Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Mgr. Marianna Líšková, správca konkurznej podstaty úpadcu Rastislav Baláž, nar. 12.10.1977, bytom Mesto Žilina, 010 01 Žilina, t.č . ÚVTOS – Kráľová, Sládkovičova 80, P. O. Box 109/H3, 974 05 Banská Bystrica  (ďalej aj ako len „Úpadca“), v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 oznamuje, že uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn.: 70dK/158/2017 zo dňa 22. decembra 2017, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 1/2018 zo dňa 02.januára 2018, číslo zverejnenia K000078.

Mgr. Marianna Liskova as the bankruptcy trustee of the debtor  Rastislav Baláž born on 12. 10.1977, residence at  City of Zilina, 010 01 Žilina, t.c. ÚVTOS- Kralova, Sladkokvicova 80, P.O.Box 109/H3, 974 05 Banská Bystrica  an according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Žilina, proc. no. 70dK/158/2017, dated on 22th december 2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 1/2018 dated on 02thjanuar 2018, publication number K000078.

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina nadobudlo právoplatnosť dňa  03 januára 2018. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.

This resolution of the District Court Žilina became valid on 3th januar 2018. The bankruptcy procedure was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Mgr. Marianna Líšková, správca, J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Marianna Líšková,J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš , Slovenská republika.

V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

The registration of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim divided to the principal and the interests, and the interests divided according the legal cause; the registration has to be filled in a special registration form, which has to be dated and signed by creditor. The registration form can be found on the website https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.

Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of claim, type of security and legal cause of security.

Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky.

Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú  zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their claim in bankruptcy proceedings in question. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to  be enclosed to  the lodgement of claim. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion (in case of non-financial claim) will  not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim.

Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku.

Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.

The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.

This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business documentation of the debtor.

Mgr. Marianna Líšková, správca úpadcu / bankruptcy trustee

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1