Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: bytom mesto Žilina, 010 01 Žilina,  t.č. ÚVTOS- Kráľová ., 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu: J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 7Odk/158/2017 S1831
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu: 7OdK/158/2017
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Marianna Líšková, so sídlom kancelárie J. Jánošku 3, Liptovský Mikuláš,031 01 ako správca úpadcu: Rastislav Baláž, nar. 12.10.1977, bytom Mesto Žilina, 010 01 Žilina, t.č . ÚVTOS – Kráľová, Sládkovičova 80, P. O. Box 109/H3, 974 05 Banská Bystrica, v zmysle §167l s odkazom na  § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.

Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. IBAN: SK6609000000000333806758 , SWIFT: GIBASKBX  vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. s uvedeným čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

 

Mgr. Marianna Líšková

správca konkurznej podstaty

 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1