Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: bytom mesto Žilina, 010 01 Žilina,  t.č. ÚVTOS- Kráľová ., 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu: J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 7Odk/158/2017 S1831
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu: 7OdK/158/2017
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Marianna Líšková, so sídlom kancelárie J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Rastislav Baláž, nar. 12.10.1977, bytom Mesto Žilina, 010 01 Žilina, t.č.ÚVTOS – Kráľová, Sládkovičova 80, P. O. Box 109/H3, 974 05 Banská Bystrica,  zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,  príslušná kancelária Centra právnej pomoci  oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu č. k. 7OdK/158/2017 v kancelárii správcu konkurznej podstaty na adrese: J. Jánošku 3, Liptovský Mikuláš, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 15:00 hod.Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na telefónnom čísle: 0903 202 486, alebo emailom:liskova.marianna@gmail.com

 

 

Mgr. Marianna Líšková

správca konkurznej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1