Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Triskal James
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Bieloruská 5190 / 10, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1976
Obchodné meno správcu: LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu: Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/125/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 6OdK/125/2017
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 81102 Bratislava, správca zapísaný v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: James Trískal, Bieloruská 5190/10, 82106 Bratislava , nar. 8. 11. 1976, oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Tallerova 5, 81102 Bratislava v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00hod.

Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail: lsrecovery@lawservice.sk

LawService Recovery, k.s., správca

 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1