Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PROTELCONT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nitrianska 32/A, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 639 581
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Tomáš Vaňo
Sídlo správcu: Záhumenská 23, 840 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K 46/2017S289
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 6K46/2017
Druh podania: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr.Tomáš Vaňo, správca 289, so sídlom kancelárie  Záhumenská 23, Bratislava, SKP úpadcu PROTELCONT, s.r.o., so sídlom Nitrianska 32/A, 903 01 Senec, IČO: 17639581, ustanovený uznesením  Okresného súdu Bratislava 1, 6K 46/2017, zo dňa 6.11.2017, týmto podľa § 28 ods.3 ZKR, oznamuje, že veriteľ SCHWARTZ plus s.r.o.,  IČO: 36714887, so sídlom Nitrianska 48A/4219, Senec,  prihlásil svoju  pohľadávku vo výške 338,52.-Euro do konkurzního konania po základnej prihlasovacej lehote 45 dní, ktorú som zapísal do zoznamu pohľadávok

 

JUDr. Tomáš Vaňo, správca

 

 

 

 

 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1