Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005472
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatoš František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Neded 532, 925 85 Neded
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu: Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/216/2017 S1789
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 31OdK/216/2017
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:

Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom Za Humnami 44, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov vedeným MS SR pod č. S1789, ako správca dlžníka: František Lakatoš, nar. 20.6.1984, bytom Baláta 532/325, 925 85 Neded, v zmysle § 167l ods 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. SK98 8330 0000 0023 0092 1070, BIC: FIOZSKBA, vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1