Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berkyová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Cirmánska 659 / 13, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu: Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/213/2017 S1789
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 31OdK/213/2017
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 94901 Nitra, správca zapísaný v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Martina Berkyová, Cirmanská 13, 94901 Nitra, nar. 13. 6. 1977, oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Za Humnami 44, 949 01 Nitra  v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hod.

Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421905457556 alebo na e-mail: spravca@kozar.sk

Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1