Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berkyová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Cirmánska 659 / 13, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu: Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/213/2017 S1789
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 31OdK/213/2017
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:

Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom Za Humnami 44, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov vedeným MS SR pod č. S1789, ako správca dlžníka: Martina Berkyová, nar. 13.6.1977, bytom Cirmanská 13, 949 01 Nitra, v zmysle § 167l ods 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. SK98 8330 0000 0023 0092 1070, BIC: FIOZSKBA, vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1