Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005468
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Estera Rožňanská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Zlatokopa 561, 946 12 Zlatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1952
Obchodné meno správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu: Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/62/2017 S1220
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 27OdK/62/2017
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 13. 10. 2017, sp. zn. 27OdK/62/2017, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Estera Rožňanská, nar. 16. 12. 1952, Zlatokopa 561, 946 12 Zlatná na Ostrove. Súd zároveň ustanovil správcu, B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra. Uznesenie bolo zverejnené dňa 20. 10. 2017 v Obchodnom vestníku č. 201/2017 pod č. zverejnenia K033147, s účinkami zverejnenia od dňa 21. 10. 2017.

V súlade s ustanovením § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že konkurz, vyhlásený Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 13. 10. 2017, sp. zn. 27OdK/62/2017, na majetok dlžníka: Estera Rožňanská, nar. 16. 12. 1952, Zlatokopa 561, 946 12 Zlatná na Ostrove, sa končí, lebo správca zistil, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Nitra 22. 1. 2018

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1