Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ušiak Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dolná štvrť 505 / 38, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu: Kpt. Nálepku 346, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/48/2016 S1227
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 38K/48/2016
Druh podania: Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Opravený návrh rozvrhu z oddelenej podstaty majetku úpadcu Miroslav Ušiak, nar. 29.12.1974

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca konkurznej podstaty úpadcu Miroslav Ušiak, nar. 2.7.1971, trvale bytom Dolná Štvrť 505/38, 907 01 Myjava, prechodne bydliskom Lipová 24, 951 93 Topoľčianky, Slovenská republika, štátny občan SR, občan SR, v súlade s ustanovením § 97 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej už len ako „ZKR“) zverejňuje návrh rozvrhu výťažku pre oddeleného veriteľa:

 1. Všeobecná časť

Konkurz na majetok úpadcu Miroslav Ušiak, nar. 2.7.1971, trvale bytom Dolná Štvrť 505/38, 907 01 Myjava, prechodne bydliskom Lipová 24, 951 93 Topoľčianky, Slovenská republika, štátny občan SR, občan SR, (ďalej len „Úpadca“) bol vyhlásený uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 38K/48/2016-70, zo dňa 21.9.2016 ktoré bolo publikované v OV č. 186/2016, dňa 28.9.2016, pod číslom K022133, s účinkami zverejnenia dňa 29.9.2016.

            Dňa 26.10.2016 bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., IČO 31335004  vo výške istiny 6897,34 €, spolu teda vo výške 6897,34 €, ktorá bola zistená, čo do merita a výšky dňa 29.11.2017, a ktorá je zabezpečená Zmluvou o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok zo dňa 24.10.2007. Poradie zabezpečovacieho práva je prvé v poradí, zapísané odborom katastra, Okresného úradu Myjava na LV č. 2698, k.ú. Myjava, pod č. vkladu V 798/07. Predmet zabezpečovacieho práva na LV č. 2698, k.ú. Myjava je v podiele: 1/3

Katastrálne územie: Myjava

Druh stavby: Obytný dom, Byt č. 5, vchod 38

Súpisné číslo 505

Stavba na par. reg. C KN, parc. č. 2005

Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

Na parcele reg. C KN, parc. č. 2005, o výmere 338 m2

Dňa 15.11.2017 si výzvu na vykúpenie majetku z konkurznej podstaty podľa § 167r ZKR prevzal p. Michal Pavlík, nar. 18.1.1990, trvale bytom SNP 410/7, 907 01 Myjava, s tým že dňa 27.11.2017 poukázal na základe výzvy na účet úpadcu vedený vo ČSOB, a.s.. sumu vo výške 6897,34 €.

Dňa 17.1.2018 bolo doručené oznámenie oddeleného veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., IČO 31335004, že odo dňa vyhlásenia konkurzu k 10.1.2018 boli vykonané úhrady ostatnými účastníkmi úverového vzťahu úhrady v celkovej výške 2186,88 €.

II. Rozvrhová časť

 1. Výťažok 

Celková suma výťažku z majetku oddelenej podstaty: 6897,34 €

V súlade s § 96 ods. 2 a § 97 ods. 1 ZKR bolo dňa 5.1.2018 v OV č. 4/2018 zverejnené Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej, ako aj všeobecnej podstaty. V zákonnej lehote, t.j. do 30 dní od zverejnenia oznamu, správcovi nebola doručená žiadna námietka poradia pohľadávky proti podstate v súlade s § 96 ods. 3 a 4 ZKR.

 1. Pohľadávky proti podstate

V priebehu konkurzného konania vznikli pohľadávky proti podstate

 • Odmena SKP do prvej schôdze veriteľov (Uznesenie OS TN): 478,00 €
 • Poštovné poplatky: 13,60 €
 • Poplatky za služby (kancel. potreby, kopírovanie, parkovné, cestovné) : 23,63 €
 • Bankové poplatky (15 x 6,00 €): 90,00 €
 • Súdny poplatok (0,002 x 9269,29): 18,50 €
 • Odmena správcu v zmysle § 20 ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z.z., pripadá správcovi odmena "za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením odmena 1% z výťažku". (Výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa rozumie suma peňažných prostriedkov v eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu podľa zásad ustanovených zákonom (§ 91 ods. 4 zákona) znížená o sumu nákladov speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré schválil príslušný orgán (§ 82 zákona)). (366,07 + 6897,34 + 655,00 +  663,88 + 678 – 478,00 – 13,60 – 23,63 – 90,00) = 8664,06 x 0,01 = 86,36 € + DPH (17,27) = 103,64 €

Spolu vo výške 727,37 €,

ktoré nebolo možné jednoznačne priradiť k všeobecnej podstate a preto sa na ich priradenie použilo pomerné rozpočítanie na základe príjmu z majetku oddelenej podstaty a všeobecnej podstaty. Príjem bol vo výške

 • Peňažná hotovosť vložená úpadcom:                 366,07 €
 • Peňažná hotovosť z predaja podielu v byte:     6897,34 €
 • Peňažná hotovosť z vyporiadania BSM:             655,00 €
 • Vyplatený preddavok:                                       663,88 €
 • Zrážky zo mzdy                                                678,00 €

             SPOLU                                                              9260,29 €

Z toho za majetok oddelenej podstaty 6897,34 € a za majetok všeobecnej podstaty 2362,95 €, čiže percentuálny podiel majetku oddelenej podstaty na celkovej sume výťažku sa rovná podielu vo výške 74,48 % a všeobecnej podstaty v výške 25,52 %. Pohľadávky proti podstate spolu k 2.1.2017 boli vo výške 727,37 €, čo sa rovná 100,00 % podielu. Podiel 74,48 % na pohľadávkach proti podstate sa rovná sume 541,77 €, ktorá predstavuje výšku pohľadávok voči oddelenej podstate a vo výške 25,52 % na pohľadávkach voči všeobecnej podstate v sume 185,60 €.

 

Príjem zo speňaženia majetku

 

 

 

 

oddelená podstata

6 897,34 €

74,48%

 

všeobecná podstata

2 362,95 €

25,52%

 

 

9 260,29 €

100,00%

 

 

 

 

 

Podiel na pohľadávkach proti podstate (PPP)

oddelená podstata

74,48%

541,77 €

 

všeobecná podstata

25,52%

185,60 €

 

 

100,00%

727,37 €

 

 

Príjem

podiel na PPP

 

Návrh rozvrhu

oddelený veriteľ

6 897,34 €

541,77 €

6 355,57 €

Nárok oddeleného veriteľa po úhradách vykonaných ostatnými účastníkmi úverového vzťahu

-2186,88 €

 

4 710,46 €

ostatní nezabezpečení veritelia

2 362,95 €

185,60 €

2 177,35 €

plus prevod z oddelenej podstaty (6355,57 – 4710,46)

 

 

1 645,11 €

ostatní nezabezpečení veritelia spolu

 

 

3822,46 €

 

9 260,29 €

727,37 €

8 532,92 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Suma výťažku určená na uspokojenie oddeleného veriteľa

 

Suma výťažku určená na uspokojenie zabezpečeného, oddeleného veriteľa ku dňu 18.1.2017.

 

Celková suma výťažku z oddelenej podstaty:   

6897,34 €

Suma pohľadávok proti oddelenej podstate

vr. súdneho poplatku a odmeny správcu:

-541,77 €

Úhrada odd. pohľadávky ostatnými účastníkmi úverového vzťahu (tretími osobami)

2186,88 €

Suma výťažku určená na uspokojenie oddeleného veriteľa PSS, a.s.:

4710,46 €

 

Oddelený veriteľ si prihláškou uplatnil pohľadávku spolu vo výške 6897,34 €, suma výťažku z majetku oddelenej podstaty určená na uspokojenie oddeleného veriteľa je vo výške 4710,46 €, ktorá predstavuje zákonný nárok oddeleného veriteľa po úhrade časti pohľadávky zo strany ostatných účastníkov úverového vzťahu (tretích osôb) a odrátaní pohľadávok proti podstate.

 

P.č.

Veriteľ

IČO

Zistené-spolu v EUR

Návrh sumy k rozvrhu

Suma pohľadávky po rozvrhu

3

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

31335004

6 897,34 € (po odrátaní úhrady tretích osôb) 4710,46 €

4710,46 €

0,00 €

 

 

V súlade s ustanovením §§ 97 a 82 ods. 2 ZKR zverejňujem v Obchodnom vestníku návrh rozvrhu výťažku pre oddeleného veriteľa zo speňaženia majetku oddelenej podstaty úpadcu Miroslav Ušiak, nar. 2.7.1971, trvale bytom Dolná Štvrť 505/38, 907 01 Myjava, prechodne bydliskom Lipová 24, 951 93 Topoľčianky, Slovenská republika, štátny občan SR, občan SR, a súčasne určujem oddelenému veriteľovi lehotu 15 dní na jeho schválenie a oznámenie bankového účtu vo forme IBAN a VS za účelom úhrady výťažku. Lehota začína plynúť od zverejnenia tohto návrhu v Obchodnom vestníku.

V prípade chyby v písaní, výpočtoch alebo získaní dodatočného plnenia, po schválení konečného rozvrhu zástupcom veriteľov, si správca vyhradzuje právo opravy súm rozvrhu na uspokojenie nezabezpečených veriteľov, ktoré správca vyhotoví pomerným výpočtom v súlade so zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a to aj bez ďalšej publikácie opravy v Obchodnom vestníku.

V Považskej Bystrici, dňa 18.1.2018 

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1