Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005398
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šviheľová Alexandra Saskia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Tomanova 79, 831 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1981
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Jaroslav Nižňanský
Sídlo správcu: Panenská 8, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/85/2017 S1499
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 8OdK/85/2017
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 06. 10. 2017, sp. zn. 8OdK/85/2017, zverejneným v Obchodnom vestníku zo dňa 17. 10. 2017, č. OV 198/2017, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Alexandra Saskia Šviheľová, trvale bytom: Tomanova 79, 831 07 Bratislava, dátum narodenia: 26. 02. 1981 (ďalej len „Úpadca“) a zároveň som bol ustanovený do funkcie správcu Úpadcu.

Zistil som, že do deväťdesiatich (90) dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ.

Preto v súlade s § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

oznamujem,

že konkurz sa končí.

Zverejnením toho oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

S pozdravom

 

Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1