Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Škorvánek "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Žilina 0, 010 01  Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Milota  Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu: Pavla Mudroňa  505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1ODK/74/2017 S 1336
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu: 1ODK/74/2017
Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním  majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Žiline  č. k. 1ODK/74/2017 zo dňa 24. 08. 2017, zverejneného v Obchodnom vestníku č.  167/2017 dňa 31. 08. 2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Miroslav Škorvánek, nar. 3. 4. 1966, bytom mesto Žilina, ktorým som zároveň bola  ustanovená za správcu.  V súlade s ust. zákona vyhlasujem druhé kolo verejného ponukového konania na predaj majetku spísaného vo všeobecnej podstate pod položkou 1 – 57 ako celok:

 

k. ú. Zástranie , obec Žilina, okres Žilina, Slovenská republika

 

 

por. č.

LV č.

parcela "E"

výmera m2

druh pozemku

podiel spoluvl.

podiel v m2

súpis. hodnota

1

1193

1271/1

6465,00

orná pôda

3/1344

14,43

1,70

2

1193

1271/2

184,00

orná pôda

3/1344

0,41

0,05

3

1111

1498

4500,00

orná pôda

3/1344

10,04

1,18

4

1110

1482

13331,00

orná pôda

3/1344

29,76

3,51

5

1103

1264

3369,00

orná pôda

3/1344

7,52

0,89

6

1102

1288

1837,00

orná pôda

3/1344

4,10

0,48

7

1101

1244

5660,00

orná pôda

3/1344

12,63

1,49

8

1100

1174/1

1093,00

orná pôda

3/1344

2,44

0,29

9

1100

1174/2

1066,00

orná pôda

3/1344

2,38

0,28

10

1100

1224/1

605,00

orná pôda

3/1344

1,35

0,16

11

1100

1224/2

110,00

orná pôda

3/1344

0,25

0,03

12

1100

1224/3

988,00

orná pôda

3/1344

2,21

0,26

13

1099

1219

6569,00

orná pôda

3/1344

14,64

1,72

14

1074

329

1919,00

orná pôda

3/336

17,13

2,02

15

1074

373

744,00

orná pôda

3/336

6,64

0,78

16

1074

436

1131,00

orná pôda

3/336

10,10

1,19

17

1074

439

1470,00

orná pôda

3/336

13,13

1,55

18

1074

610

436,00

orná pôda

3/336

3,89

0,46

19

1074

996

1954,00

orná pôda

3/336

17,44

2,05

20

1073

323

1248,00

orná pôda

3/336

11,14

1,31

21

1072

1202/1

2322,00

orná pôda

3/336

20,73

2,44

22

1073

1202/2

3,00

orná pôda

3/336

0,03

0,00

23

1073

2014/2

9,00

orná pôda

3/336

0,08

0,01

24

1073

2016/2

839,00

orná pôda

3/336

7,49

0,88

25

1072

375

960,00

orná pôda

3/336

8,57

1,01

26

1072

535

1085,00

orná pôda

3/336

9,69

1,14

27

1072

1062

936,00

orná pôda

3/336

8,36

0,98

28

1072

1554

608,00

orná pôda

3/336

5,43

0,64

29

1072

1575

1401,00

orná pôda

3/336

12,51

1,47

30

1072

1621

1604,00

orná pôda

3/336

14,32

1,69

31

1071

320

1243,00

orná pôda

3/336

11,10

1,31

32

1071

603

1364,00

orná pôda

3/336

12,18

1,43

33

1071

1770

2120,00

orná pôa

3/336

18,93

2,23

34

1070

347/1

43,00

orná pôda

3/336

0,38

0,04

35

1070

347/2

758,00

orná pôda

3/336

6,76

0,80

36

1070

458

797,00

orná pôda

3/336

7,12

0,84

37

1070

534

376,00

orná pôda

3/336

3,36

0,40

38

1070

953

1120,00

orná pôda

3/336

9,99

1,18

39

1070

956

2480,00

orná pôda

3/336

22,14

2,61

40

1070

930

3622,00

orná pôda

3/336

32,34

3,81

41

1070

1894/2

539,00

orná pôda

3/336

3,21

0,38

42

1070

1934/1

1105,00

orná pôda

3/336

9,87

1,16

43

1070

1934/2

15,00

orná pôda

3/336

0,13

0,02

44

1070

1934/4

24,00

orná pôda

3/336

0,21

0,02

45

1070

2027/1

525,00

orná pôa

3/336

4,69

0,55

46

1070

2027/2

263,00

orná pôda

3/336

2,35

0,28

47

926

1478

2931,00

orná pôda

3/1344

6,54

0,77

48

903

1303

6730,00

orná pôda

9/19824

3,07

0,36

49

896

1251

83389,00

lesný pozemok

3/15456

16,19

85,97

50

895

1230

3990,00

orná pôda

3/1344

8,91

1,05

51

889

1179/1

76,00

orná pôda

3/1344

0,17

0,02

52

889

1179/2

4651,00

orná pôda

3/1344

10,38

1,22

53

870

982

1878,00

TTP

3/1344

4,19

0,07

54

870

1167

3048,00

orná pôda

3/1344

6,80

0,80

55

811

2072/3

75,00

orná pôda

3/336

0,67

0,08

56

356

274/1

470,00

záhrada

   1/6 

78,33

415,93

57

130

271

181,00

zast.plochy

   1/18

10,05

53,37

Podmienky verejného ponukového konania: 

1. V druhom kole sa speňažuje majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu pod položkou 1 – 57 ako celok za najvyššiu ponúkanú kúpnu cenu. Predmet speňažovania sa v 2. kole verejného ponukového konania speňažuje ako súbor hnuteľných vecí.

2. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená  záujemcom na účet správcu IBAN  SK2811110000006821942000, BIC: UNCRSKBX, VS 1742017, poznámka: ponuka Zástranie Škorvánek. 

3. Záujemcovia predložia správcovi  ponuky písomne v zalepenej obálke s označením "KONKURZ ŠKORVANEK č. k. 1ODK/74/2017-ZÁVÄZNÁ PONUKA-NEOTVÁRAŤ".

4. Na podávanie ponúk do kancelárie správcu je určená hmotnoprávna lehota 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa vyhlásenia tohto ponukového konania  v Obchodnom vestníku, pričom  zverejnenie sa riadi  ust. § 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z. z. a na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

5. Za úspešného záujemcu sa bude považovaný ten,  kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za predmet speňažovania ako celku a zároveň ju zloží podľa bodu 2. Na účet správcu. V prípade doručenia ponúk viacerých záujemcov s ponukou rovnakej ponúkanej kúpnej ceny rozhodne žreb správcu.

7. Riadne doručená ponuka bude záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, na ostatné  jeho podané ponuky sa nebude prihliadať.

8. Ponuka  musí obsahovať minimálne návrh kúpnej ceny,  ďalej záujemca predloží originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra, živnostenského registra, alebo obdobného registra, nie starší ako 3 mesiace; fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom predloží čestné vyhlásenie o svojej totožnosti a osobných údajoch vrátane trvalého pobytu,  čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správkyňou a kontaktné údaje (telefonický kontakt, mail). Na ponuky,  ktoré nebudú dostatočne označené sa nebude prihliadať.

9. Termín a miesto otvárania obálok je stanovený na nasledujúci pracovný deň po uplynutí lehoty na doručovanie písomných ponúk o 8,30 hod. v kancelárii správcu. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca a to v lehote 5 pracovných dní odo dňa otvárania obálok. Správca bude kontaktovať iba úspešného predkladateľa ponuky.

10. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca doručí návrh kúpnej zmluvy  spolu s určením lehoty, do ktorej je povinný kúpnu zmluvu podpísať, zaplatená záloha na kúpnu cenu podľa bodu2. Bude započítaná na kúpnu cenu. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy, čo bude považované za zmarenie verejného ponukového konania.

11. Predmet speňažovania sa ponúka na predaj v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.

12. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky, ktoré budú zjavne nevýhodne s ohľadom na ponúknutú kúpnu cenu, ktorá bude v nepomere so súpisovou hodnotou.  

13. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k predmetu speňažovania je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t. j. od dátumu otvárania obálok.

14. Záujemcovia o bližšie informácie  môžu správcu kontaktovať e-mailom na m.ferencikova@mailt-com.sk.

V Martine dňa 22. 01. 2018                                  JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

          

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1