Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005467
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Vančík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kalinčiakova 1688/6, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1976
Obchodné meno správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu: Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/133/2017 S1220
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 27OdK/133/2017
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

č. zl.

opis súpisovej zložky majetku

súpisová hodnota

1

nákladné vozidlo VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1,9 D, EČV: ZM 765AH, karoséria: BA skriňová, farba: červená, kategória: N1, objem: 1 896 cm2, výkon: 45 kW, r. v. 1995, nepojazdné, čiastočne rozobraté

200,00 €

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1