Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dubnica nad Váhom -, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu: Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/172/2017 S1402
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 22OdK/172/2017
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

Typ majetku

Podstata

Názov

Súpisová hodnota [EUR]

Výťažok zo speňaženia [EUR]

Stav

Majetok tretej osoby

Zabezpečenie

Stavba

Všeobecná podstata

rodinný dom

2500.00

 

 

 

Nie

Pozemok

Všeobecná podstata

pozemok po rodinným domom

512.50

 

 

 

Nie

Pozemok

Všeobecná podstata

záhrada

142.00

 

 

 

Nie

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1