Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Mišovičová "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Okružná 2060/7, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.1.1987
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Milota  Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu: Pavla Mudroňa  505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9ODK/41/2017 S 1336
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu: 9ODK/41/2017
Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním  majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Žiline  č. k. 9ODK/41/2017 zo dňa 03. 11. 2017, zverejneného v Obchodnom vestníku č.  214/2017 dňa 09. 11. 2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Martina Mišovičová, nar. 08. 01. 1987, bytom Okružná 2060/7, Dolný Kubín, ktorým som zároveň bola  ustanovená za správcu.   V súlade s ust. zákona vyhlasujem prvé kole verejného ponukového konania na predaj majetku spísaného vo všeobecnej podstate pod položkou 1, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku 2/2018 dňa 03. 01. 2018: osobné motorové vozidlo HUNDAI i10, typ IA/B5P31/M53CZ1, EVČ DK 916BN, výrobca vozidla,: HUNDAI ASSAN O.S.,TUR, zdvihový objem valcov 1284 cm3, výkon motora: 64 kW, katalyzátor, druh paliva BA 95 Benzín, VIN: NLHA851CAEZ013686, dátum prvej evidencie: 26. 02. 2014. Súpisová hodnota: 5 000,00 Eur, podiel 1/1.  Technický stav: pojazdné, opotrebované primerane dobe používania.

Podmienky verejného ponukového konania: 

1. V I. kole sa speňažuje majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu pod položkou 1  za najvyššiu ponúkanú kúpnu cenu.

2. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená  záujemcom na účet správcu IBAN  SK2811110000006821942000, BIC: UNCRSKBX, VS 9412017, poznámka: ponuka Hundai. 

3. Záujemcovia predložia správcovi  ponuky písomne v zalepenej obálke s označením "KONKURZ Mišovičová č. k. 9ODK/41/2017-ZÁVÄZNÁ PONUKA HUNDAI -NEOTVÁRAŤ".

4. Na podávanie ponúk do kancelárie správcu je určená hmotnoprávna lehota 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa vyhlásenia tohto ponukového konania  v Obchodnom vestníku, pričom  zverejnenie sa riadi  ust. § 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z. z. a na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

5. Za úspešného záujemcu sa bude považovaný ten,  kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za predmet speňažovania a zároveň zloží ponúkanú kúpnu cenu na účet správcu podľa bodu 2. V prípade doručenia ponúk viacerých záujemcov s ponukou rovnakej ponúkanej kúpnej ceny rozhodne žreb správcu.

7. Riadne doručená ponuka bude záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, na ostatné  jeho podané ponuky sa nebude prihliadať.

8. Ponuka  musí obsahovať minimálne návrh kúpnej ceny,  ďalej záujemca predloží originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra, živnostenského registra, alebo obdobného registra, nie starší ako 3 mesiace; fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom predloží čestné vyhlásenie o svojej totožnosti a osobných údajoch vrátane trvalého pobytu,  čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správkyňou a kontaktné údaje (telefonický kontakt, mail). Na ponuky,  ktoré nebudú dostatočne označené sa nebude prihliadať.

9. Termín a miesto otvárania obálok je stanovený na nasledujúci pracovný deň po uplynutí lehoty na doručovanie písomných ponúk o 8,30 hod. v kancelárii správcu. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca a to v lehote 5 pracovných dní odo dňa otvárania obálok. Správca bude kontaktovať iba úspešného predkladateľa ponuky.

10. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca doručí návrh kúpnej zmluvy  spolu s určením lehoty, do ktorej je povinný kúpnu zmluvu podpísať.  Záloha zložená na účet správcu podľa bodu 2. Bude započítaná na kúpnu cenu v plnej výške. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy, čo bude považované za zmarenie verejného ponukového konania.

11. Predmet speňažovania sa ponúka na predaj  v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.

12. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky, ktoré budú zjavne nevýhodne s ohľadom na ponúknutú kúpnu cenu, ktorá bude v nepomere so súpisovou hodnotou.  

13. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k predmetu speňažovania je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t. j. od dátumu otvárania obálok.

14. Záujemcovia o bližšie informácie  môžu správcu kontaktovať e-mailom na m.ferencikova@mailt-com.sk.

V Martine dňa 22. 01. 2018                                  JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

          

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1