Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Búšová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Žirany 428, 951 74 Žirany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1982
Obchodné meno správcu: SKP, k.s.
Sídlo správcu: Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/8/2018 S1359
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 32OdK/8/2018
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra správca dlžníka: Petra Búšová, Žirany 428/-, 951 74 Žirany, nar.: 17.10.1982, v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN: SK30 0900 0000 0004 3516 1057, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický symbol: 258; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

SKP, k.s., správca Petra Búšová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1