Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005464
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Búšová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Žirany  428, 951 74  Žirany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1982
Obchodné meno správcu: SKP, k.s.
Sídlo správcu: Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/8/2018 S1359
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 32odk/8/2018
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra správca úpadcu: Petra Búšová, Žirany 428/-, 951 74 Žirany, nar.: 17.10.1982 , oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Mostná 13, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.

Kontakt: tel.:     +421 045 202 89 44

Kontakt: e-mail: office@skpks.sk

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1