Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Páleníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Gejzu Dusíka  57, 917 08 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1989
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu: Z. Kodálya  769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 28Odk/86/2017 S1221
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 28Odk/86/2017
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie: Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta, ako správca dlžníka:  Veronika Páleníková, nar. 18.11.1989, trvale bytom Gejzu Dusíka 57, 917 08 Trnava týmto oznamuje, že preskúmaním pomerov dlžníka nezistil žiadny majetok podliehajúci konkurzu.

V Galante, dňa 18.1.2018

JUDr. Viera Nováková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1