Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Jarábek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Horňany 182, 913 24 Horňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu: Radlinského  578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/185/2017
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 22 OdK/185/2017
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie správcu o zrušení konkurzu

 

V konkurznom konaní správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto podľa § 167v ods. l ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1