Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005397
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Mário Šimek - MKV
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: 900 63 Jakubov  č. 475, 900 63 Jakubov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 642 890
Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu: Grösslingová  56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/48/2015 S 1433
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 8K/48/2015
Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ing. Mário Šimek - MKV Sídlo/Bydlisko/Miesto podnikania dlžníka/Úpadcu: 900 63 Jakubov č. 475 IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 32 642 890 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, Sídlo kancelárie: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava

Sp. zn. správcu: 8K/48/2015 S 1433

k sp. zn.: 8K/48/2015

 

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

 

Crossdefault Management Group, k. s., so sídlom: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Mário Šimek - MKV, s miestom podnikania 900 63 Jakubov č. 475, IČO: 32 642 890, podľa ust. § 34 a § 35 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“), zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 01.03.2018 o 11:30 hod. (prezentácia od 11:00 hod.) na adrese sídla správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, zasadačka, prízemie.

 

Predmetom schôdze veriteľov bude:

1. Otvorenie,

2. Voľba zástupcu veriteľov (§ 107 ods. 2 ZKR),

3. Záver.

 

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

 

V Bratislave, dňa 22.01.2018 

 

 

Crossdefault Management Group, k. s.

Mgr. Tomáš Baštic, komplementár

správca

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1