Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Nechalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Liptovská 5300/18, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1967
Obchodné meno správcu: LexCreditor k.s.
Sídlo správcu: Laurinská  3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/124/2017 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu: 7OdK/124/2017
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka týmto oznamuje, že v súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.

LexCreditor k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1