Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balcar Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Sverepec 6, 017 01 Sverepec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1967
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/29/2015 S485
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 40K/29/2015
Druh podania: Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

Navrhovateľ dražby:

JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu Milan Balcar, nar. 23.02.1967, Sverepec 6,  017 01 Považská Bystrica, občan SR, sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica

Miesto konania dražby:

Kancelária správcu JUDr. Alojza Žitníka  so sídlom Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica

Dátum a čas konania dražby:

22.01.2018 o 11.00 hod.

Kolo dražby:

štvrté kolo

Predmet dražby:

Nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve úpadcu vedené na liste vlastníctva LV č. 445 nachádzajúce sa v okrese Považská Bystrica, obec Sverepec, katastrálne územie Sverepec, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/6 a nehnuteľnosti  v podielovom spoluvlastníctve úpadcu vedené na liste vlastníctva LV č. 239 nachádzajúce sa v okrese Považská Bystrica, obec Sverepec, katastrálne územie Sverepec, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/3

  • stavba - rodinný dom, súpisné číslo 6, na pozemku parcelné č. KN „C“ 554 (v podiele 1/6)
  • pozemok – parcelné číslo KN „C“ 553 – orná pôda o výmere 2839 m2 (v podiele 1/3)
  • pozemok – parcelné číslo KN „C“ 554 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 666 m2 (v podiele 1/3)

Dražba majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 234/2017  dňa 8. decembra 2017.

Výsledok dražby:

Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa zúčastnil 1 záujemca a  4. kolo dražby konanej dňa               22. januára  2018 o 11.00 hod bolo vyhlásené ako úspešné.

Stav dražby:

úspešná, predmet dražby bol vydražený.

Notár, ktorý osvedčil priebeh dražby notárskou zápisnicou:

JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská  Bystrica.

V Považskej Bystrici dňa 22. januára 2018

JUDr. Alojz  Žitník, správca úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1