Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurech Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Trenčianske Stankovce 427, 913 11 Trenčianske Stankovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/36/2017 S485
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 38OdK/36/2017
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty majetku Dlžníka Ľuboš Ďurech – 38OdK/36/2017

Hnuteľný majetok:

HNUTEĽNÁ VEC:  1.

popis: Práčka Whirpool

rok výroby:  neuvedený

stav opotrebovanosti: používaná

súpisová hodnota: 20,00,-€

HNUTEĽNÁ VEC:  2.

popis: Televízor Phillips

rok výroby:  neuvedený

stav opotrebovanosti: používaný

súpisová hodnota: 50,00,-€

HNUTEĽNÁ VEC:  3.

popis: Posteľ

rok výroby:  neuvedený

stav opotrebovanosti: používaná

súpisová hodnota: 50,00,-€

HNUTEĽNÁ VEC:  4.

popis: Skriňa

rok výroby:  neuvedený

stav opotrebovanosti: používaná

súpisová hodnota: 50,00,-€

Peňažná pohľadávka:

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA:  5.

právny dôvod vzniku: zmluva o splátkovom úvere č. 5029145345

dlžník: Mgr. Mária Godovičová, Trenčianska Turná 31, Trenčianska Turná

celková suma: 712,55,-€

V Považskej Bystrici, 19.01.2018

JUDr. Alojz Žitník, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1