Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Jarník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Horelica 122, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu: J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 20dK/134/2017 S1855
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu: 20dK/134/2017
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 22.11.2017, sp .zn. 2OdK/134/2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Pavol Jarík, nar. 10.07.1983, bytom Horelica 122, 022 01 Čadca, pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu úpadcu JUDr. Janu Košovú, správcu S 1855, so sídlom kancelárie J. Milca 11, 010 01 Žilina, IČO: 51058472.

Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 226/2017 zo dňa 28.11.2017 a nadobudlo právoplatnosť dňa 29.11.2017.

Správca podstaty podľa § 76 ods. 1 ZKR zverejňuje súpis majetku úpadcu podľa predloženého zoznamu majetku dlžníka, informácií od úpadcu, vlastných šetrení a šetrení ku dňu zverejnenia:

Všeobecná podstata:

žiadny majetok

V Žiline 22.01.2018

JUDr. Jana Košová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1