Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Obst Michaela, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Trenčianske Jastrabie 262, 913 22 Trenčianske Jastrabie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/187/2017 S1393
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 22OdK/187/2017
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty majetku Dlžníka Mgr. Michaela Obst – 22OdK/187/2017

Hnuteľný majetok:

HNUTEĽNÁ VEC:  1.

popis: Počítačová zostava

rok výroby:  neuvedený

stav opotrebovanosti: používaná

súpisová hodnota: 20,00,-€

HNUTEĽNÁ VEC:  2.

popis: Mobilný telefón

rok výroby:  neuvedený

stav opotrebovanosti: používaná

súpisová hodnota: 20,00,-€

V Považskej Bystrici, 19.01.2018

JUDr. Vladimír Žitník, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1