Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Duhaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Gazdovský rad 44 / 21, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Nikoleta Gallová
Sídlo správcu: Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36K/9/2017 S1663
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 36K/9/2017
Druh podania: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

JUDr. Nikoleta Gallová LL.M., zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so sídlom kancelárie Hlavná 45, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca úpadcu: Peter Duhaj, nar. 27.05.1961, bytom Gazdovský rad 44/21, 929 01 Šamorín, podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávka veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2257/B, prihlásená prihláškou v celkovej sume 216,29 EUR, doručenou správcovi dňa 19.01.2018 po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, bola zapísaná do zoznamu pohľadávok vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR.

V Šamoríne, dňa 22.01.2018

JUDr. Nikoleta Gallová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1