Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Janoťák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Odbojárov  1957/8, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 171 205
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu: J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/128/2017 S1831
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu: 2OdK/128/2017
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Martin Janoťák, nar. 29.05.1975, bytom Odbojárov 1957/8, 026 01 Dolný Kubín, podnikajúcim pod obchodným menom Martin Janoťák, s miestom podnikania Odbojárov 1957/8, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 40 171 205 a v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR), zverejňuje súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený

- žiadny majetok

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZK, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie súpisu správca zverejní v OV.

Mgr. Marianna Líšková

správca konkurznej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1