Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Prostredný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nitrianske Sučany 383, 972 21 Nitrianske Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína  Roderová
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/74/2017 S1369
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 38OdK/74/2017
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 12.09.2017, ktorý tvoril súčasť návrhu na vyhlásenie konkurzu a  písomného vyhlásenia úpadcu zo dňa 05.01.2018, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.

V zmysle § 167v ods. 1   zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Róbert Prostredný,  nar. 24.07.1971, trvale bytom 972 21 Nitrianske Sučany 383, Slovenská republika,   sp. zn. 38OdK/74/2017, zrušuje.

Ing. Katarína Roderová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1