Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Škulavíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Stred 45/2, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1971
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu: Námestie sv. Anny  20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 38OdK/55/2017
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Sp. Zn.: 38OdK/55/2017, S373

Podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 18.09.2017 ako aj  ústneho vyjadrenia úpadcu zo dňa 22.01.2018, úpadca nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného / nehnuteľného majetku.

Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Jana Škulavíková, nar.: 21.11.1971, trvale bytom Stred 45/2, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika,

z r u š u j e .

 

JUDr. Andrej Jaroš, správca

správca úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1