Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005396
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: inCare Medical Center s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Štefánikova 15 / 0, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 532 943
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu: Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/29/2017 S1690
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 8K/29/2017
Druh podania: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľa doručených po uplynutí základnej lehoty na

prihlasovanie pohľadávok.

Veriteľ: Medirex, a.s., sídlo: Holubyho 35, Pezinok, IČO: 35 766 450

Prihláška pohľadávky v celkovej výške 1091,27 € doručená dňa 22.01.2018

V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. je možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v obchodnom vestníku

 

V Bratislave, dňa 22.01.2018

JUDr. Vojtech Agner, správca úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1