Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Leginus Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Ružomberok -, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1968
Obchodné meno správcu: SKP, k. s.
Sídlo správcu: Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/81/2017 S1359
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu: 1OdK/81/2017
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j  ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:

Hnuteľné veci:

Popis

ks

Výrobné číslo

Evidenčné číslo

Rok výroby

Spoluvlastnícky podiel

Stav

Súpisová hodnota v €

ŠKODA FELICIA 1,9 D GLX

1

VIN: TMBEHH614W0731522

RK786BT

1997

v premávke

1/1

200,00 €

 

SKP, k.s. správca dlžníka Vladimír Leginus 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1