Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Bosák, obchodné meno Roman Bosák -
HAPPY
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Ďumbierska 691/1, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1968
Obchodné meno správcu: PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33,  Nitra
Sídlo správcu: Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/6/2018   S1131
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 31OdK/6/2018
Druh podania: Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Roman Bosák, nar. 21.11.1968, bytom Ďumbierska 691/1, 94901 Nitra, obchodné meno: Roman Bosák – HAPPY, IČO:37215558, Tr. A. Hlinka 36, 94901 Nitra, Slovenská republika,  ďalej len „dlžník“, oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Nitra,  sp. zn. 31OdK/6/2018 zo dňa 15. 01. 2018 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

According to the Direction Article 54 of the  European Council  No. 2015/8480 dated  20th  May 2015, as the bankruptcy trustee of the Roman Bosák, born 21.11.1968, domicile Ďumbierska 691/1, 94901 Nitra, under commercial name Roman Bosák – HAPPY, IČO:37215558, with a place of business  Tr. A. Hlinka 36, 94901  Nitra,  Slovak Republic  hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Nitra, No. 31OdK/6/2018  dated of 15 January 2018 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 15/2018 dňa 22.01.2018.  Dňom 23.01.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Nitra was Publisher Journal 15/2017 on 22 January 2018. Bankruptcy was declared on of 23. January 2018.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) platí:

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the BRA“ ) applies:

1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§199 ods. 9 ZoKR v spojení s ust. §28 ods. 6 ZoKR).

1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 28 sec.6 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.

2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in § 166a) Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself  are applied by application form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.

3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí.

3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.

4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou  aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva  mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (  § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ) .

4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10  BRA ) .

5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .

5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.

6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu (na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej) schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. (§ 167l ods. 3 ZoKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZoKR). Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku.

6. The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or to the electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA). Applications received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights. The creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it is drawing up the playout schedule.

7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať  hlasovacie  právo . Právo  na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;  môže byť však uspokojený len z  výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť  bol oznámený v Obchodnom vestníku  po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).

7. If the  creditor delivers the application later to the trustee , the application  shall be  taken into consideration, but the  creditor  cannot  exercise  the right to  vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied  only from the gains put into the schedule from  the general property , whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne  účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).

8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).

9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk a musí  obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada.  Základnými náležitosťami prihlášky sú:   a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,   b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky,  f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).

9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).

10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).

11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).

12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu  Európskou  centrálnou bankou  alebo  Národnou bankou Slovenska. Ak  je  pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný  výmenný kurz  Európska  centrálna banka ani  Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).

12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is  alleged in currency , whose reference exchange  rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).

13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the  accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts  the claim  in the accountancy , in which extent , or possible reasons , why he  does  not accounts the claim  in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

14. Veriteľ,  ktorý  nemá na území  Slovenskej republiky  bydlisko  alebo  sídlo alebo  organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).

14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).

15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).

15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

16. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§1671 ods. 1 ZoKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZoKR)

16.  A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA). A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).

17. Táto  výzva sa  vzťahuje na veriteľov,  ktorí majú trvalé bydlisko  alebo  registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/8480  z 20. mája 2015.

17. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015.

18. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.

18. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/ No. 2015/8480 dated  20th  May 2015.

Prvý správcovský dom, k.s.,  správca úpadcu /trustee of the bankrupt,  JUDr. Kamil Beresecký, komplementár/  unlimited

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1