Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Skala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nový Tekov 218, 935 33 Nový Tekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu: Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/2/2018 S1412
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 31OdK/2/2018
Druh podania: Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign Creditors

 

/es/ „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“

/cs/ „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“

/da/ „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“

/de/ „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“

/et/ „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad“

/en/ „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“

/fr/ „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“

/it/ „Invito all´ insinuazione di un credito. Termine da osservare“

/lv/ „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero“

/lt/ „Kvietimas pateikti reikalavima. Privalomieji terminal“

/hu/ „Felhívas követelés bejelentésére. Betartandó határidők“

/mt/ „Stedina ghal prezentazzjoni ta ´talba. Limiti taż-żmien li ghandom jigu osservati“

/nl/ „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen“

/pl/ „Wezwanie do zgloszenia wierzytelności. Przestrzegać teminów“

/pt/ „Aviso de reclamacao de créditos. Prazos legais a observar“

/sk/ „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny“

/sl/ „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati“

/fi/ „Kehotus saatavan ilmoittamissen. Noudatettavat määräajat“

/sv/ „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta“

 

 

 

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 o konkurznom konaní, ako správca dlžníka oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 31OdK/2/2018 zo dňa 15.01.2018, zverejneným v Obchodnom vestníku OV č. 15/2018 zo dňa 22.01.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Richard Skala, nar. 29.01.1978, bytom Nový Tekov 218, 935 33 Nový Tekov, (ďalej len „Dlžník“) a za správcu dlžníka bola ustanovená JUDr. Andrea Pállová, so sídlom kancelárie Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra.

 

According to the Regulation (EC) No. 1346/2000 of  29th May 2000 on Insolvency proceedings, as the bankruptcy truste of the debtor, I am obliged to inform you that based on the Decision of District Court Nitra No. 31OdK/2/2018, dated 15.01.2018, published in Commercial Journal No. 15/2018 on 22.01.2018, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Richard Skala, nar. 29.01.1978, bytom Nový Tekov 218, 935 33 Nový Tekov (hereinafter as the „Debtor“) and simultaneously appointed JUDr. Andrea Pállová, head office Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra as the trusteee of the Debtor.

 

Toto uznesenie Okresného súdu Nitra nadobudlo právoplatnosť dňa  24.01.2018 a zároveň bol týmto dňom vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.

 

This Decision of the District Court Nitra came into force ond 24.01.2018. The bankruptcy was declared as of this date.

 

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) sa pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, uplatňuje v konkurze prihláškou (§ 28 ods. 1 ZoKR). Veritelia Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovenská republika, sp. zn.: 31OdK/2/2018. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.

 

According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the „BRA“), the claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an anpplication (§ 28 sec. 1 BRA). The creditors of the Debtor have to lodge their claims within period od 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy and in one original to the Discrit court Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovakia, to the file No 31OdK/2/2018. Applications that will not be delivered on time to the bankruptcy truste will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors will be not allowed to exercise the voting righs and other rights associated with lodged claims.

 

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako Úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím  právom vzťahujúcim sa k majetku Úpadcu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.

 

Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights within period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy, otherwise security rights lapse, Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain condition or credition or creditors who have a claim against another person different from Debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of Debtor, lodge their claims in the same way. The application has to be filled in a special application form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and application will be ignored.

 

Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Prihláška musí byť označená ako „Prihláška pohľadávky“.

 

The application of creditor´s claim must contain the information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate, total amount of claim and application form has to be signed. Creditors with claims secured with securites also fill in the appliation form which has to provide information about the secured amount, kind and order of security right, object to which the security is tied and legal cause of the security right. Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on th fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and they also state in the application form the condition on which the claim is dependent. The lodgment of the claim shall bear the heading „Prihláška pohľadávky“.

 

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.

 

The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal cause of the interestt. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the EURO, amount the claim shall be determined by bankruptcy truste by calculiation according to the reference Exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference Exchange rate is not stated by European central Bank or National Bank of Slovakia, the sum of claim shall be determined by bankruptcy truste with Professional diligence.

 

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené  skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.

 

Documents proving the Information provided in the application of claim have to be enclosed to the Application of claim. In case if a non – financial claim is lodged, an export opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and Application will be ignored. A creditor who is the acccounting entity shall state a proclamation of the fact that claim is accounted in creditor´s accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy.

 

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.

 

In case the creditor does not have the residence or seat or affiliation of the company in Slovak republic, a representative with an address or a seat in Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. The application form, which was delivered to truste or Court cannot be corrected or amended.

 

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000.

 

This invitation refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member states than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

 

V Nitre dňa 22.01.2018 / In Nitra on 22.01.2018

JUDr. Andrea  Pállová , správca / Bankruptcy trustee

 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1